Personuppgifter & Cookies

Integritetspolicy

Innehållsförteckning

 1. Bakgrund
 2. Definitioner
 3. Personuppgiftsansvariga
 4. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter
 5. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
 6. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
 7. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
 8. Cookies
 9. Dina rättigheter 
 10. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
 11. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
 12. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
 13. Tillsyn och efterlevnad
 14. Övrigt
 15. Ändring av Integritetspolicyn
 16. Hur kommer du i kontakt med oss?

1. Bakgrund
Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om att Store.netgear.se värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Integritetspolicyn beskriver hur Store.netgear.se behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”). 

Integritetspolicyn gäller (i) då Store.netgear.se tillhandahåller varor och tjänster till dig vid köp och beställning på vår webbplats store.netgear.se (”Store.netgear.se”), (ii) vid övrig kontakt med oss via store.netgear.se, e-post eller telefon.

Utöver denna Integritetspolicy gäller våra köpevillkor för köp och beställningar på store.netgear.se.

2. Definitioner
I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress och telefonnummer (”Personuppgifter”). I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”). 

3. Personuppgiftsansvariga
Store.netgear.se som drivs i samarbete med Elon Group AB, org. nr 556654-6213, med adress Bäcklundavägen 1, 702 36 Örebro genom store.netgear.se. Elon Group AB Behandlar i detta syfte dina Personuppgifter och är gemensamt personuppgiftsansvariga för Behandlingen. 

Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter
Nedan följer en sammanställning över den Behandling av Personuppgifter vi utför. Vi beskriver även Behandlingen utförligt i punkt 5, 6 och 7 i denna Integritetspolicy.

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

För att kunna tillhandahålla försäljning och leverans av varor och tjänster på Store.netgear.se

 • Kontaktuppgifter
 • Betalningsuppgifter
 • IP-adress, sök och klickhistorik samt order- och köphistorik 

Fullgörande av avtal om köp.

24 månader efter att kundförhållandet upphört. 

För att kunna marknadsföra Store.netgear.se och erbjuda dig rabatter och förmånliga erbjudanden.

 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse.

24 månader efter att kundförhållandet upphört. 

För att tillhandahålla kundtjänst och service.

 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om köp och eventuellt klagomål

Berättigat intresse.

24 månader efter att ditt ärende är avslutat.

För att efterleva lagkrav, såsom bokföringslagen eller penningtvättslagen.

 • Kontaktuppgifter
 • Betalningshistorik
 • Korrespondens
 • Uppgifter om köp och eventuellt klagomål

Rättslig förpliktelse.

Så länge vi är skyldig att spara uppgifterna enligt lag. 


5. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter? 

Store.netgear.se Behandlar dina Personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen sker Behandlingen i syfte att: 

 • Tillhandahålla varor och tjänster och i övrigt uppfylla det köpeavtal som ingåtts med dig i samband med köp eller beställning;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, t.ex. när du kontaktar vår kundtjänst via e-post eller telefon;
 • Lämna information och rikta marknadsföring per post, e-post och sms avseende våra varor och tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; och
 • Följa tillämplig lagstiftning.


Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid genomförande av köp eller beställning, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Sådana Personuppgifter skyddar vi på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adress till dig, och kreditvärderingsinstitut eller banker varifrån vi får uppgifter om kreditvärdighet.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter, t.ex. vid ett köp, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss produkt eller tjänst, kan det leda till att du inte kommer att kunna genomföra ditt köp eller din beställning. Vidare samlar vi in Personuppgifter genom att använda cookies (små textfiler som sparas på din enhet) på store.netgear.se. Det gör vi för att vår webbsida och våra onlinetjänster ska fungera så bra som möjligt och ge dig en bra kundupplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies i punkt 8. 

6. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

VID KÖP OCH BESTÄLLNINGAR

De Personuppgifter vi Behandlar vid genomförande av ett köp på store.netgear.se är:

  1. För- och efternamn;
  2. Faktura- och leveransadress;
  3. Telefonnummer;
  4. E-postadress;
  5. Betalningsuppgifter; 
  6. Köphistorik
  7. IP-adress och information om din användning av store.netgear.se, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har intresserat dig för, sök- och klickhistorik samt din orderhistorik och köpmönster.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Store.netgear.se ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av produkter och tjänster och därmed fullgöra köpeavtalet med dig.

Personuppgifterna kan även användas vid efterkommande merförsäljning genom att vi tillhandahåller dig erbjudanden om förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudan till event, gåvor eller annan direktmarknadsföring som vi bedömer att du kan vara intresserad av och som är förmånliga för dig. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som tidigare kund förmånliga erbjudanden och en bättre kund- och köpupplevelse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt. 


VID KUNDTJÄNST OCH SERVICE
De Personuppgifter vi Behandlar då du kommunicerar med oss är:

  1. För- och efternamn;
  2. Faktura- och leveransadress;
  3. Telefonnummer;
  4. E-postadress;
  5. Betalningsuppgifter;
  6. IP-adress och information om din användning av store.netgear.se, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har visat intresse för, samt din order- och köphistorik och köpmönster.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Store.netgear.se ska kunna tillhandahålla en god service via vår kundtjänst och för att kunna utreda eventuella klagomål, och därmed tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

FÖR ATT EFTERLEVA LAGKRAV
Vissa av de Personuppgifter som Store.netgear.se samlar in Behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav på produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, till exempel vid misstanke om en defekt eller hälsovådlig vara. Det kan också krävas av bokföringslagen (1999:1078) eller penningtvättslagen (2017:630). Personuppgifter som Behandlas för att Store.netgear.se ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser är normalt sett:

   1. För- och efternamn;
   2. Telefonnummer;
   3. Betalningshistorik;
   4. E-postadress;
   5. Korrespondens med dig; och
   6. Uppgifter om eventuellt köp, t.ex. vilken vara du har köpt och eventuella klagomål på varan.  

7. Hur länge sparas dina Personuppgifter? 
Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. 
Personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullfölja eventuella garantiåtaganden samt reklamationsärenden sparas så länge som det krävs, vilket utgör en tidsperiod om 36 månader från köpet. Befintliga kunders Personuppgifter lagras endast i marknadsföringssyfte under 24 månaders tid efter det att kundförhållandet upphört, det vill säga efter att varan eller tjänsten är levererad och betald eller att garantitiden löpt ut. Om du inte önskar att vi sparar Personuppgifter för marknadsföringsändamål under denna tid är du välkommen att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.  

Om du har lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, Behandlar Store.netgear.se dina Personuppgifter för det ändamålet fram till dess att du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre samtycker till att mottaga direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

Personuppgifter som lämnas till oss i samtal med kundtjänst m.m. och som inte leder till ett köp, gallras 24 månader efter att ditt ärende hos oss är avslutat.
För att möjliggöra för Store.netgear.se att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

8. Cookies
Vi använder oss av cookies på Store.netgear.se. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår Cookie policy.

9. Dina rättigheter 
Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse
Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Store.netgear.se såsom personuppgiftsansvariga. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att Store.netgear.se, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

 1. om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för,
 2. om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund,
 3. om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål,
 4. om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt,
 5. om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna, eller 
 6. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. 

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften. 

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att Store.netgear.se tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

 1. om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse,
 2. när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas, och
 3. när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer Store.netgear.se endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Store.netgear.se kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

10. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
Viss Behandling av Personuppgifter kan komma att baseras på att vi har ditt samtycke. Detta är till exempel fallet när du i kontakt med oss meddelat att du önskar erhålla nyhetsbrev eller liknande marknadsföring. Du bestämmer om du vill ge ditt samtycke till den avsedda Behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan Behandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på det sätt som framgår nedan eller genom att följa länken i utskicket.

11. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
För att tillhandahålla vissa av våra tjänster och produkter anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till Store.netgear.se koncernbolag med intressebolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster eller som tillhandahåller tryck och distribution. Store.netgear.se vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Store.netgear.se ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag eller bank.
Store.netgear.se kan vara skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut dina Personuppgifter. Sådant utlämnande kan exempelvis ske till Polisen eller till Skatteverket.

Store.netgear.se kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. 

12. Hur skyddar vi dina Personuppgifter? 
För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Store.netgear.se en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Vid överföring av känsliga Personuppgifter såsom kreditkortsnummer och lösenord m.m. via internet, skyddas dessa Personuppgifter genom kryptering. Store.netgear.se vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Store.netgear.se tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de vidtar konfidentialitet. 

13. Tillsyn och efterlevnad
Om du anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till relevant myndighet, för närvarande Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se. Vi tillser att samtliga nyanställda tillhandahålls denna Integritetspolicy för att på bästa sätt skydda dina Personuppgifter. Store.netgear.se utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

14. Övrigt
Store.netgear.se tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Store.netgear.se är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du som kund beaktar och läser igenom de villkor som kommer från tredje part, bland annat i samband med användandet av vår betalningstjänst på Store.netgear.se samt tjänst för leverans av den vara du beställt av oss där eventuellt kreditinstitut och fraktbolag behandlar dina Personuppgifter i enlighet med sina egna villkor. Detsamma gäller om det finns en länk på store.netgear.se som länkar till andra webbplatser.  

15. Ändring av Integritetspolicyn 
Store.netgear.se förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framför allt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av tillämpliga regler gällande dataskydd. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i våra varor och tjänster.

16. Hur kommer du i kontakt med oss?  
Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Elon Group AB, org. nr 556654-6213,
Bäcklundavägen 1, 702 36 Örebro,
E-post: netgearsupport@elongroup.se
 

Cookies

På Store.netgear.se används cookies. I denna Cookie Policy förklarar Store.netgear.se närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande cookies.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används generellt bland annat för att besökare ska ha möjlighet att använda webbplatsens tjänster samt för att spåra en besökares användning av webbplatsen.

Vi använder oss av nedan Cookies.

 1. Varaktiga cookies vilka sparar en fil på din dator under en längre tid och försvinner när du tar bort dem eller när de går ut.
 2. Sessionscookies vilka sparas temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. 

Vår användning av cookies
Vi använder oss av både varaktiga cookies och sessionscookies. Det främsta syftet med vår användning av cookies är att möjliggöra handel i vår webbutik, förbättra webbplatsen för dig genom att exempelvis lagra dina eventuella personliga inställningar så att du slipper göra om vissa val varje gång du besöker vår webbplats och hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, samt underlätta analyser av trafiken på vår webbplats.

Enligt gällande lagstiftning för elektronisk kommunikation ska besökare på en webbsida informeras om vad cookies används till samt samtycka till användningen av dessa.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder finns där för att få våra tjänster att fungera. Vi kategoriserar våra cookies och deras användning enligt följande:

 • Nödvändiga cookies: vilka är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. våra betalningsalternativ. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.
 • Säkerhetscookies: vilka gör våra tjänster och din data trygg och säker, då de hjälper oss upptäcka bedrägerier.
 • Funktionscookies: vilka möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte.
 • Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra webbtjänster.

Hantering av cookies
Du har möjlighet att avstå från att lämna samtycke och även att återkalla ditt samtycke vilket du gör genom att ändra inställningarna i din dator så att detta inte längre tillåter användande av cookies. Du kan även ställa in datorns webbläsare så att en varning ges varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom inställningarna i webbläsaren kan du även radera cookies. Om du använder dig av en dator kan inställningarna om cookies normalt ändras genom inställningarna i din webbläsare, om du använder dig av en mobil enhet kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna i operativsystemet.

Notera att om du väljer att inte acceptera användningen av samtliga cookies kommer en del utav våra webbtjänster inte att kunna utnyttjas. Bland annat kommer du inte att kunna använda vår e-handelsfunktion. Funktioner som att titta på varor, se priser och annan relaterad information kommer dock fortfarande att vara möjliga att använda.

Denna information uppdaterades senast 2021-04-07.